Dairy farms

Vragen van het Lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake het rapport “Nitrogen deposition and ammonia concentrations in the Dwingelderveld as affected by surrounding dairy farms” (ingezonden 8 augustus 2020).

1. Bent u bekend met het rapport “Nitrogen deposition and ammonia concentrations in the Dwingelderveld as affected by surrounding dairy farms” (Evaluation of the OPS-model – Author Janklaas Santing – Reg. no.: 850314728120 – zie bijlage)?

2. Onderschrijft u de conclusies uit dit onderzoek met betrekking tot de ammoniakconcentraties en de stikstofdeposities? Zo nee, waarom niet?

3. Wat vindt u van het feit dat het OPS-model (Operationele Prioritaire Stoffen – model) ongeschikt is gebleken voor het simuleren van stikstof depositie op lokaal niveau door het ontbreken van een gewas compensatiepunt en door overschatting van de droge depositie snelheid bij een lage ammoniak concentratie?

4. Welke gevolgen heeft dit rapport voor uw beleid ten aanzien van ammoniakconcentraties en stikstofdeposities?

5. Op welke termijn gaat u de aanpassingen in uw beleid ten gevolge van dit rapport doorvoeren?