Hydroxychloroquine 

Vragen van de leden Van Haga (Van Haga) en Baudet (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake hydroxychloroquine.

1.       Wat is thans de stand van zaken met betrekking tot de nationale onderzoeken naar de werking van hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19, nu het door u in uw antwoorden op de vragen van de leden Baudet (FvD) en Van Haga (Van Haga) de dato 26 mei 2020 aangehaalde artikel uit de Lancet, is ingetrokken, daar bleek dat de auteurs niet konden instaan voor de juistheid van de bronnen van de primaire data?

2.       Kunt u uitleggen waarom het (tijdelijk) stop zetten van de onderzoeken naar de werking van hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19 voornamelijk werd gebaseerd op een tamelijk omstreden studie en u – nu betreffende studie is ingetrokken – niet meer bent terug gekomen op een mogelijke voortgang van de onderzoeken?

3.       Waarom heeft u de beloofde inspanningen (zie uw antwoord op vraag 5 van de vragen van de leden Baudet (FvD) en Van Haga (Van Haga) de dato 26 mei 2020) nog niet geleverd, nu inmiddels duidelijk is dat in andere landen goede resultaten wordt geboekt wanneer hydroxychloroquine – in combinatie met zink en azitromycine – in een vroeg stadium wordt toegediend?

4.       Hoe duidt u thans de bewering van SWAB dat zou zijn gebleken dat toediening van hydroxychloroquine bij COVID-19 geen- of potentieel weinig klinisch effect heeft, nu duidelijk is geworden dat de onderzoeken naar de werking van hydroxychloroquine bij patiënten die al ernstig ziek in het ziekenhuis verbleven niet te vergelijken zijn met onderzoeken naar de werking van het middel in een vroeger stadium?

5.       Bent u nog steeds van mening – met de huidige kennis en onder de huidige omstandigheden – dat uw kwalificatie (“kwakzalvermotie”) ten aanzien van de motie 25 295, nr. 373 treffend is?

6.       Bent u bereid de beloofde inspanningen ten aanzien van hydroxychloroquine nu wel te leveren?

7.       Hoe verklaart u dat landen die hydroxychloroquine in een vroeg stadium toedienen aantoonbaar minder coronadoden per hoofd van de bevolking hebben dan landen, zoals ook Nederland, die dat niet doen?

8.       Bent u bekend met de Zwitserse hydroxychloroquine-casus, waarbij men eerst hydroxychloroquine gebruikte, vervolgens na het artikel uit de Lancet een korte periode niet, en na het terugtrekken van het artikel door de Lancet, juist weer wel?

9.       Vindt u niet de Zwitserse hydroxychloroquine-casus voldoende aanleiding geeft om opnieuw het vroegtijdig toedienen van hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine te onderzoeken?